Verko s.r.o

Nářadí. Nástroje. Stroje. Měřidla. Dílenský materiál.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 4. Objednávka
 5. Cena zboží
 6. Platební podmínky
 7. Dodací podmínky
 8. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy
 9. Rozpor z kupní smlouvou
 10. Záruční podmínky
 11. Servis
 12. Ochrana osobních údajů
 13. Odpovědnost

1. Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.verko.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, firmou VERKO s.r.o. na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Provozovatel:

VERKO s.r.o.
Pančava 492 
763 01 Zlín 
IČ: 26969173
DIČ: CZ26969173
Organizace je zapsána Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 48933

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Dodavatel (prodávající). Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazník (kupující). Zákazník je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.verko.cz a také z bodu č. 4. těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.verko.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo e-mailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci , druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného dle platného ceníku dopravce) na adresu objednávky (kupujícího).

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď emailem na info@verko.cz nebo telefonicky. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem.

5. Cena zboží

Uvedené ceny v detailu zboží jsou jsou ceny bez DPH po slevě.Sleva je jen pro kontrolu uvedena v % . Vztahuje-li se na výrobek poplatek za autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je již zahrnut v ceně.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené ve Vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví z navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

6. Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

7. Dodací podmínky

Možnost osobního odběru v sídle firmy nebo přepravcem PPL, těžší zásilky (nad 40 kg) smluvním dopravcem (CS Expres).

Cena poštovné a balné

poštovné bez dobírky (P1).................................. 100,- s DPH = 121,- Kč
poštovné dobírka      (P10)................................. 100,- s DPH = 121,- Kč
druhá či více dodávek z jedné objednávky............. ZDARMA

Termín dodání

Dostupnost zboží je možno vidět ihned při objednání na sloupci sklad či „externí sklad“ .Expedice je pak doba mezi odesláním dostupného zboží formou zásilky z naší firmy a jejím doručením k zákazníkovi (dle podmínek přepravce). Datum expedice zboží z naší provozovny umožňujeme sledovat na stránce Stav objednávky.

Dostupnost zboží

Skladem ... zboží je fyzicky skladem v naší provozovně
Externí sklad ... zboží je u našeho dodavatele. Pokud je zboží na skladě běžné doba dodání je 2 pracovní dny od Vašeho objednání na naši provozovnu.

Pokud zboží není dostupné na externím skladě, bude termín dodání upřesněn na Vaši e-mailovou adresu, nebo telefonicky. Obvyklá doba dodání se pohybuje mezi 5-10 pracovními dny od odeslání vaší objednávky na naši provozovnu.

Expedice zboží

Běžná doba doručení (PPL balíkem do 40kg) zásilky je do následujícího pracovního dne (24 hodin).

Doručení zboží osobně

Dopravu zajišťuje dodavatel.

Převzetí zboží kupujícím

Kupující, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí , avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu.(např.poškození zásilky) Zákazník může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14ti dnů.

8. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

 1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: Vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena.
  Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).
 2. Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníkem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10. Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 12ti měsíční záruční dobu . Pro uznání reklamace u servisních partnerů dané značky je nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením kupního dokladu (faktury) a ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝM ZÁRUČNÍM LISTEM. Záruka se vztahuje převážne na elektro zboží od firmy AEG a Milwaukee.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník při uplatnění záruky má:

Prodávající rozhodne o Vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se zákazníkem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11. Servis

Vyhledat servisního partnera dané značky ve Vašem okolí lze buďto v přiloženém záručním listě nebo Vám na požádání sdělíme a to telefonicky nebo na žádost o servis kterou posílejte na info@verko.cz

12. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

13. Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.